PR
PR
18_ztllmwyznwm1mtdiy
34964_otfhyjhkztzizja5m
34964_m2jlzjrizmzmzwizm
34964_mmixzwe5zgm0ndg1n
34964_nmnmyjm0ytdhzme1o
34964_yzvhmjazntkznji2z
34964_mdmyndnmzgzjotg3z
34964_mzk2yjcwytkwntmyz

グループレッスン

18_ztllmwyznwm1mtdiy

【マヤ暦】ミラクルダイアリー講座

マヤ暦に興味のある方、運氣を味方につけたい方

開催日
34964_otfhyjhkztzizja5m

【マヤ暦】中級講座

マヤ暦に興味のある方、うまれてきた目的・使命を知りたい方

開催日
34964_m2jlzjrizmzmzwizm

【マヤ暦】Face up to講座

マヤ暦に興味のある方、運氣を味方につけたい方

開催日
34964_mmixzwe5zgm0ndg1n

【マヤ暦】基礎講座

マヤ暦に興味のある方、うまれてきた目的・使命を知りたい方

開催日
34964_nmnmyjm0ytdhzme1o

【マヤ暦】かけはし講座

マヤ暦に興味のある方、うまれてきた目的・使命を知りたい方

開催日
34964_yzvhmjazntkznji2z

【マヤ暦】ミラクル子育て講座

マヤ暦に興味のある方、親子関係・対人関係に悩みを抱えている方

開催日
34964_mdmyndnmzgzjotg3z

【チャネリング】Advanceコース

チャネリング能力を身に着けたい方、チャネリングを仕事にしたい方

開催日
34964_mzk2yjcwytkwntmyz

【チャネリング】 体験講座

チャネリングがどういうものか知りたい方、自分にチャネリング能力があるか確認したい方、結界を張れるようになりたい方

開催日