14094_nmviywuwm2zmnzyzngvmnjg1ywm0mzi4mtk4zmu5njg
13523_ytllzge5nza3ndzhzddhmjc2y2nimju3mtm1nznmmdk

契約サービス

14094_nmviywuwm2zmnzyzngvmnjg1ywm0mzi4mtk4zmu5njg

ポジティブ・チャレンジ 心の健康を育むコーチングセッション

うつうつとした状態が続く、パニック、適応障害などで仕事や生活が思い通りにならずに困っている人

13523_ytllzge5nza3ndzhzddhmjc2y2nimju3mtm1nznmmdk

逆境を乗り越える心を育てるコーチング レジリエンス養成への航海

レジリエンス(心の回復力)を付けたい人

smtp06