100876_y2riotizztlkmwqwywyxzmmxyzm2mzk1ztgyotu3mzk
97841_ymewn2qxothjymuyoddjnwu5njjjotexnzhjy2u2ota
99226_yzc2nmi3ngy1zdyxnmjjmtuyn2m2ownlztg5nwq1nju

グループレッスン

100876_y2riotizztlkmwqwywyxzmmxyzm2mzk1ztgyotu3mzk

アイシン波動 個人セッション 2024年4月 

体調がすぐれない方、家族に問題が起きている、人間関係や仕事がうまくいかない、漠然とした生きづらさを感じている、生きる意欲をなくしかけている、人生をもっと楽しみたい

開催日
97841_ymewn2qxothjymuyoddjnwu5njjjotexnzhjy2u2ota

アイシン波動 個人セッション 2023年12月

体調がすぐれない方、家族に問題が起きている、人間関係や仕事がうまくいかない、漠然とした生きづらさを感じている、生きる意欲をなくしかけている、人生をもっと楽しみたい

開催日
99226_yzc2nmi3ngy1zdyxnmjjmtuyn2m2ownlztg5nwq1nju

アイシン波動 個人セッション名古屋会場 2024年2月

体調がすぐれない方、家族に問題が起きている、人間関係や仕事がうまくいかない、漠然とした生きづらさを感じている、生きる意欲をなくしかけている、人生をもっと楽しみたい

開催日
smtp08