919687_ogy1njvlmgi1ody0mdu2nmvjzju2mthlnjlkmde3nzg
☆自分の可能性に開く
ベーシック1Day講座
919692_ogy1njvlmgi1ody0mdu2nmvjzju2mthlnjlkmde3nzg
☆自分の可能性に開く
ベーシック1Day講座

イベントセミナー

919687_ogy1njvlmgi1ody0mdu2nmvjzju2mthlnjlkmde3nzg

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/4/21(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
919692_ogy1njvlmgi1ody0mdu2nmvjzju2mthlnjlkmde3nzg

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/4/28(日) 09:00~ 〆切まであと5日
場所
Zoom

過去の開催実績

919687_ogy1njvlmgi1ody0mdu2nmvjzju2mthlnjlkmde3nzg

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/4/21(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
898172_zmm4mjljmwm5yjyxnjc2zduwndrjngewztkyyzi5zdu

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/3/23(土) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
883020_otlhmze2ota5mtjmyzbmzjvmnjg2m2jlmtq2n2u1ndm

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/2/16(金) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
883018_nzdmmmjhyzy0ytuynty1otzlzgiyymm3otuzngy3yjq

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/2/ 9(金) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
882047_ymfkyzfinjg5mteyymm2mwm5mda5mmjjodbhote1zgu

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/1/29(月) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
882044_zjizzjviymzmmzixytm2yji3zmy0y2q1ndfjytzhzdy

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2024/1/21(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
863306_nte0nzi4zmq3ogzknwe4otk4ztm4nzrmnmm2ymqzzwe

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/12/23(土) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
863303_njazndbmyjaznju1mdg5njcxzjdhnzc0ndkyytbkmjm

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/12/17(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
863279_mza2n2u4mje2zjblnmu1zmm5ngq1ntnlyjm5zje1nmy

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/11/26(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
863277_njhizdzknzy5zdm1otqxzge4owfloda0mjflmzexnwe

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/11/19(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_ywe5y2y2mznjotrkn

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/10/29(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_ywe5y2y2mznjotrkn

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/10/22(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
851444_zjm0yzfmywnmmjjhzdc5yjbmngvkndy5njyzotaxoge

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/9/24(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
851441_mgi4m2vmmtexywvhmjg0owyxnji1otiznwe4zji0mmu

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/9/17(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
851453_otkwntk3mjk5ywzhyjgwnzq4zdc0y2e5ndq5ymqyyzm

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/8/27(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
839495_otkwntk3mjk5ywzhyjgwnzq4zdc0y2e5ndq5ymqyyzm

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/8/20(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
824739_otzmzmuwngi3zmvmnzg1ndeyztmyzjrkyzaxzwnmmty

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/7/18(火) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
824733_zwjjngq5yzblmjqyogywngvhyjjhztbkzdhkmtayytq

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/7/ 9(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
824721_ytg5nju0yja2nwnkytc5nmu0ogrlzgjhogmzymzlodk

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/6/28(水) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
824715_zjgzmznjoddiyza1y2jizwi4odvjytbknmu4m2rimme

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/6/18(日) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_mjflowqxmtflzjdko

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/5/20(土) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_mjflowqxmtflzjdko

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/5/12(金) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_ywe5y2y2mznjotrkn
  • 満員御礼

ヒーリングモニター 3名さま募集

心と身体を健やかに保ちたい方

開催日
2023/4/30(日) 00:00~ 受付終了
場所
FBメッセンジャー、LINEなど
18_mjflowqxmtflzjdko

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/4/20(木) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_mjflowqxmtflzjdko

☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/4/ 6(木) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

【3/22水】☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/3/22(水) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

【3/15水】☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/3/15(水) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

【2/22水】☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/2/22(水) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

【2/16木】☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/2/16(木) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

【1/19木】☆自分の可能性に開く ベーシック1Day講座

上位クラス(ヒーラークラスや講師、アドバンスクラス)を目指し癒しを深めたい方、経済的な自立を目指したい方、人間関係を健康的な関係性にしたい方

開催日
2023/1/19(木) 09:00~ 受付終了
場所
Zoom
12366_mzljn2u0odlmzwjky
4419_ほんとは仲良くしたいの-文字 11196_ytdjzwmwyzazm2uwyty2ndi3njg2ymiwm2qxymmwmwu 12366_fumi-ere_010 2082_テスト 31511_0ab5040e-1763-4494-825b-44c61b6a4cf0 12924_img_1517 11789_img_0797 33565_ndrjyjlingy3yjjlmmq5ytrknmqzyjuwngzmzdy5zwm

《NPO未来育プロジェクト》再放送追加!(3/14〜4/4)愛媛CATV収録どなたでもオンライン視聴可! 松山第22回コムズフェスティバル

家族と仲良くしたい/コミュニケーションで大切なことを知りたい/心と心で繋がる体験をしたい

開催日
2021/4/ 4(日) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン
smtp06